Privacybeleid

DistriDeals, gevestigd aan Edvard Munchweg 28C 1328MA ALMERE, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
DistriDeals
Edvard Munchweg 28C
1328MA ALMERE
036 210 0400

Wie is verantwoordelijk voor je gegevens?
Wij zijn DistriDeals en een onderdeel van CLIX Nederland B.V. en zijn verantwoordelijk voor de privacybewaking van DistriDeals

Dit is ons KvK-nummer: 75975823
Dit is ons BTW-identificatienummer: NL860464635B01

Je kunt ons zo bereiken:
Bellen: 036 210 0400
Mailen: sales@clix.nl
Schrijven: Edvard Munchweg 28C, 1328 MA Almere

Persoonsgegevens die wij verwerken:
DistriDeals verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
- Voor- en achternaam
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- IP-adres
- Locatiegegevens
- Internetbrowser en apparaat type
- Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken:
DistriDeals verwerkt geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van haar klanten. Mocht je van oordeel zijn dat wij desalniettemin bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens hebben verwerkt? Neem dan contact op met onze functionaris gegevensbescherming.

DistriDeals verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volg font-boldende doelen:
- Het afhandelen van jouw betaling
- Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
- Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
- Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
- Om goederen en diensten bij je af te leveren
- DistriDeals verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming:
DistriDeals neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolg font-bolden kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van DistriDeals) tussen zit. DistriDeals gebruikt de volg font-boldende computerprogramma’s of -systemen:
- Shopify
- Factuursturen.nl
- Magento
- WordPress / WooCommerce
- Exact

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren:
DistriDeals bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volg font-boldende bewaartermijnen voor de volg font-boldende (categorieën) van persoonsgegevens:
Op grond van de wet moeten wij de gegevens gerelateerd aan je bestelling 7 jaar bewaren.

Delen van persoonsgegevens met derden:
DistriDeals deelt jouw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. DistriDeals blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.
Daarnaast verstrekt DistriDeals jouw persoonsgegevens aan andere derden. Dit doen wij alleen met jouw nadrukkelijke toestemming.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken:
DistriDeals gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door DistriDeals en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar administratie@DistriDealsdistri.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek. 

DistriDeals wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volg font-boldende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen:
DistriDeals neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via contact@distrideals.nl